ขอแสดงความยินดีกับศิษย์รุ่นที่ 1/2552 แผนกการจัดการทั่วไป B.T.Ad

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์รุ่นที่ 1/2552 แผนกการจัดการทั่วไป B.T.Ad

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

-หลักการการสร้างแรงจูงใจ

หลักการการสร้างแรงจูงใจ

ความคิดรวบยอด

----

จุดประสงค์การเรียนรู้
211 บอกความหมายการแรงใจและการจูงใจได้
212 บอกความสำคัญการจูงใจได้
213 บอกลักษณะแรงจูงใจได้
214 บอกธรรมชาติของแรงจูงใจได้
215 สามารถจำแนกแรงจูงใจได้
216 บอกทฤษฏีแรงจูงใจได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น